Algemeen

Jeugd en Natuur Maasbree

De vereniging

Jeugd en Natuur Maasbree is opgericht in 1976. De vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur van vijf personen en een aantal seniormedewerkers. Daarnaast zijn er twee groepen juniorleden, namelijk groep 1 en groep 2. Tot groep 1 behoren leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Maasbree, tot groep 2 behoren de schoolverlaters t/m 17 jaar. De vereniging is opgenomen in het Register van de Kamer van Koophandel. Het ledenaantal bedraagt ongeveer 50 leden (5 bestuursleden, 13 seniormedewerkers en elk jaar omstreeks 30 juniorleden).

De doelstellingen

Het beleid en de activiteiten zijn gebaseerd op twee doelstellingen. De primaire doelstelling heeft een natuureducatieve basis en behelst het geven van informatie aan de juniorleden over allerlei aspecten van de natuur en het kweken en vergroten van enthousiasme en belangstelling voor de natuur in het algemeen. De secundaire doelstelling heeft een natuurbeschermende basis en heeft betrekking op het nemen van bepaalde natuurbeschermende maatregelen en het meedoen aan natuurbeschermende activiteiten.

FinanciŽle middelen

Voor het verkrijgen van financiŽle middelen is de vereniging hoofdzakelijk aangewezen op de jaarlijkse subsidie van de gemeente alsmede op de contributie van de leden.

Werkwijze

Het dagelijks bestuur en de seniormedewerkers komen regelmatig bij elkaar voor het vaststellen en uitvoeren van een activiteitenprogramma. Daarnaast zijn er enkele kleine werkgroepen die op thema's gericht zijn (o.a. paddestoelen, nestkasten en water insecten). De juniorleden van groep 2 hebben een bepaalde zelfstandigheid bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.

Communicatie en informatie

De communicatie met het dagelijks bestuur, de seniormedewerkers en de juniorleden vindt plaats via vergaderingsverslagen, via een periodiek informatiekrantje en via circulaires. Een nieuwe informatiebron is de eigen website van de vereniging. Enkele natuurbladen worden verspreid via en circulatiemap.

Activiteiten

De activiteiten voor de juniorleden vinden meestal plaats op de tweede zondag en op de vierde maandag van elke maand, soms ook op een zaterdagmorgen. Op zondagmorgen is het een buitenactiviteit (o.a. waterinsecten, paddestoelen, sporen zoeken); op maandagavond is het een binnenactiviteit (o.a. info over bomen, braakballen, nestkasten maken, wintervoedering vogels, natuurquiz). Op zaterdagmorgen wordt er gewerkt in een plaatselijk natuurgebied. Er wordt naar gestreefd de juniorleden zoveel mogelijk zelf bezig te laten zijn d.m.v. doe-activiteiten. Ook wordt elk jaar meegedaan aan de boomfeestdag. Bovendien wordt elk jaar voor de hele gemeenschap een fietsorientatietocht door de mooie natuurgebieden in de omgeving georganiseerd.

Natuurbescherming

Een bijzondere vorm van natuurbescherming is de paddenbeschermingsactie waarmee Jeugd en Natuur in 1984 gestart is en die elk jaar plaats vindt in het gebied Breestraat/Vlasrooth ten tijde van de paddentrek. De resultaten worden doorgegeven aan geÔnteresseerde instanties zoals IKL: en RAVON. Medewerkers van Jeugd en Natuur zijn ook regelmatig betrokken bij het bespreken van natuur- en milieuzaken met instanties als IKL en Groen Platform.